شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یافتن راهکارهای مناسب برای جلب مشارکت دانشجویان در ورزش‌های تفریحی دانشگاه و تأمین سلامتی آنان، مستلزم شناخت عوامل مؤثر در این زمینه است. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ حاضر شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش‌های تفریحی دانشگاه ﺑﻮد. این پژوهش جهت‌گیری کاربردی دارد و از نظر ماهیت داده‌ها، تحقیق آمیخته است که در بخش کیفی، هدف این پژوهش اکتشافی و در بخش کمی، استراتژی آن پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری بخش کیفی، مدیران و اعضای هیئت‌علمی مرتبط با موضوع تحقیق بودند که 22 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری هدفمند سهمیه‌ای انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی، مدیران تربیت‌بدنی واحدهای دانشگاه آزاد به تعداد 381 نفر بودند که با توجه به شرط حجم نمونه قابل‌کفایت جهت تحلیل عاملی، 200 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده‌ها در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﻴﻔﻰ، کتابخانه‌ای و ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ نیمه‌ساختار‌یافته تا حد رسیدن به اشباع نظری، و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط خبرگان تأیید گردید. جهت تحلیل کیفی متغیرهای پژوهش از روش دلفی و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، نیکویی برازش، فریدمن و آلفای کرونباخ، در نرم-افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش-های تفریحی دانشگاه به ترتیب اولویت شامل سه مؤلفه‌ی ساختاری ، تعاملی (بین فردی) و فردی می‌باشند. این نتایج می-تواند به مسئولان در تدوین راهبردها و سیاست‌های ورزش تفریحی دانشگاه، کمک نماید.

کلیدواژه‌ها