نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه :تعادل یک مهارت حرکتی پیچیده است و شاخص تعیین کننده در بررسی توانایی عملکردی ورزشکاران به شمار می رود.
هدف : هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر عملکرد تعادل ایستا و پویای دختران سالم در دوره نوجوانی بود .
مواد وروش ها:آزمودنی های تحقیق حاضر را 30 نفر دانش آموز دختر نوجوان سالم با میانگین سنی46/ ± 40/13 سال تشکیل دادند و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند . قبل از اعمال 12 جلسه برنامه تمرینی ، تعادل ایستا به وسیله تست لک لک و تعادل پویا به وسیله تست زمان برخاستن و رفتن اندازه گیری شد. گروه تجربی به انجام یک دوره تمرینی شش هفته ای پرداختند و گروه کنترل فعالیت بدنی روزانه خود را ادامه دادند. بعد از انجام دوره ،پس آزمون از دو گروه به عمل آمد .از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد اطلاعات و برای مقایسه میانگین دو گروه تجربی و کنترل و برآورد تاثیر در طرح پیش آزمون و پس آزمون از تحلیل کووریانس در سطح معنی دار ( 05/0≥p ) استفاده شد .
نتیجه گیری : نتایج نشان داد فعالیت بدنی منتخب عملکرد تعادل ایستا را در دختران نوجوان سالم بهبود می دهد و می توان برای بهبود تعادل ایستا از آن استفاده کرد.اما همین تمرینات بر تعادل پویای آزمودنی ها تاثیر معنا دار نداشته است.

کلیدواژه‌ها