نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

چکیده

هدف و زمینه: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال افزایش یافته است. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین نقش فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران می‌باشد.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. نمونه‌ی پژوهش شامل 200 داور در حال فعالیت در سطح اول فوتبال کشور در سال 1396 می‌باشند که به‌صورت تمام‌شمار انتخاب شدند (200=n). از پرسشنامه‌های پذیرش فناوری اطلاعات (محقق ساخته) و برگه‌ی نظارت و ارزشیابی عملکرد داوران به منظور اندازه‌گیری متغیرهای مورد بررسی در پژوهش استفاده گردید. از آزمون علامت برای مقایسه‌ی عملکرد داوری قبل و بعد از استفاده از فناوری اطلاعات استفاده شد. به منظور بررسی روابط از آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد و به منظور تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده گردید. سطح معناداری 05/0>p در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد اختلاف عملکرد داوران در دو موقعیت قبل و بعد از استفاده از فناوری اطلاعات معنادار می‌باشد (001/0=sig). همچنین نتایج نشان داد که بین استفاده از فناوری اطلاعات با کیفیت عملکرد داوری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد (001/0=sig). در بین خرده مقیاس‌های فناوری اطلاعات، بیشترین سهم تبیین‌کنندگی مربوط به خرده مقیاس تمایل به کاربرد با ضریب رگرسیون 567/0 می‌باشد ..
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، به مسئولین کمیته داوری پیشنهاد می‌شود تا از آموزش‌های مرتبط با استفاده از فناوری اطلاعات در راستای کاهش خطاهای داوری استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها