نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا ی مدیریت ورزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

2 دانشیارگروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی،تهران،ایران

3 استادیارگروه تربیت بدنی تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

4 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نورالبرز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی توانمندسازی کارکنان زن بر اساس سقف شیشه ای و عدالت سازمانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش ۲۹۷ نفر کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان در سال ۹۸ - ۹۷ بودند که تعداد ۱۷۰ نفر از آنان از طریق جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنامه های سقف شیشه ای (احمدی ۱۳۹۴)، توانمندسازی کارکنان (اسپریتزر۱۹۹۲)، عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن۱۹۹۳) بود که پایایی پرسشنامه ها به ترتیب ۰/۷۸، ۰/۸۰، ۰/۷۰ به دست آمد. سپس برای مقایسه میانگین ها از آزمون t تک نمونه ای و جهت پیش بینی و تبیین متغیر توانمندسازی از رگرسیون چندگانه و همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Spss در سطح معناداری ۰۵/۰ استفاده شد. در نتیجه سقف شیشه ای و عدالت سازمانی توانستند در حد قوی توانمندسازی زنان را پیش بینی کنند. به عبارتی به ازای یک واحد انحراف معیار افزایش در سقف شیشه ای، ۰/۲۳- انحراف معیار توانمندسازی کاهش یافت و به ازای یک واحد انحراف معیار افزایش در عدالت سازمانی ۰/۷۹انحراف معیار توانمندسازی افزایش یافت. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد میﺷﻮد در این ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ از زﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﺑﺎوری بتوانند ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺸﻪ ای را ﺑﺸﻜنند و ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی خود ﺑیافزایند.

کلیدواژه‌ها