نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد ،گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار،گروه مدیریت ورزشی ،واحدتهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

4 استاد،گروه مدیریت ورزشی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش رتبه‌بندی عوامل شکل‌گیری رؤیاپردازی مطلوب مدیران سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه‌ ای می‌باشد.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعة آماری شامل نخبگان در حوزة پژوهش بودند که بدین منظور تعداد 13 نفر بر حسب روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه مشخص گردیدند. ابزار گردآوری شامل پرسشنامة محقق‌ساخته و مصاحبة‌ نیمه‌ساختاریافته بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش محاسبةآلفای‌کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (83/0= α). در قسمت تجزیه و تحلیل کمی پژوهش، از روش دیمتل و همچنین روش تحلیل شبکه‌ای استفاده شد. کلیة فرآیند تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در نرم افزار سوپردسیژن انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هشت عامل شامل هدف‌گذاری مناسب، قدرت تجسم، کنترل احساسات، شناخت محیط، تسلط بر قوانین، ارزش‌ها و استانداردها، عملیاتی‌نمودن اهداف، شناخت فرصت‌های جدید و توان مدیریتی شناسایی گردید. نتایج همچنین نشان داد که عامل تسلط بر قوانین، ارز‌ ها و استانداردها با وزن 237/0 مهم‌ترین عامل شکل-گیری رؤیاپردازی مطلوب مدیران سازمان‌های ورزشی مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها