نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت ورزش دانشگاه پیام نور تهران،ایران

5 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی بود. جامعه آماری متشکل از مدیران سطح ستادی وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش‌های همگانی و اعضا هیات علمی آشنا به ادبیات تحقیق بود. در پژوهش حاضر نظرات 15نفر از افراد خبره در طی مصاحبه نیمه ساختار یافته به روش هدفمند تا رسیدن به حد اشباع نظری جمع آوری گردید. از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی به منظور شناسایی مؤلفه ها استفاده شد. ابزار جمع آوری داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه بود. عوامل شبکه سازی، فناوری و رسانه‌های اجتماعی، همکاری بین بخشی، قانونگذاری و سیاستگذاری، مشارکت همگانی، اقتصاد رفتاری، توانمندسازی و اصلاح ساختار ورزش همگانی به عنوان عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران شناسایی شد. نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که به ترتیب عوامل ترتیب شبکه سازی (312/0)، همکاری بین بخشی (292/0)، مشارکت همگانی (256/0)، قانونگذاری و سیاستگذاری (212/0)، اصلاح ساختار ورزش همگانی (182/0)، فناوری و رسانه‌های اجتماعی (179/0)، توانمندسازی (153/0) و اقتصاد رفتاری (113/0) اولویت بندی شده‌اند. لذا خلق رضایت در مردم به دلیل مشارکت جویی سیاستگذاران در فرایند سیاستگذاری، استفاده از فناوری های نوین بویژه شبکه های اجتماعی، ایجاد فرایند تبادل دانش، تجارب، طراحی اقدامات مشترک و همچنین به اشتراک گذاری ظرفیت‌ها و منابع پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها