نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد،ایران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی و اعتباریابی پرسشنامه مدیریت اخلاقی در معاونت تربیت بدنی و سلامت ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های غرب کشور بود که از نوع مطالعات اکتشافی و با توجه به هدف کاربردی است. این مطالعه در سه قسمت تعیین الگوی مفهومی و طراحی پرسشنامه، تعیین روایی و تعیین روایی سازه و پایایی پرسشنامه محتوا با شاخص‌هایCVR و CVI انجام گرفت. جامعه هدف این مطالعه شامل 10 نفر از مدیران و خبرگان معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش بصورت روش نمونه‌گیری هدفمند و به صورت گلوله برفی بود. برای تعیین روایی محتوا (شاخص‌CVR و CVI) جامعه هدف شامل 495 نفر از کارکنان و کارشناسان معاونت تربیت بدنی و سلامت ادارات کل آموزش و پرورش غرب کشور (ایلام، کرمانشاه، لرستان، همدان، کردستان) در سال 1397-1398 بودند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 216 نفر تعیین شد. در این مطالعه برای تعیین شاخص‌هایCVR و CVI از نرم افزار Excel و برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین روایی سازه و پایایی ابزار پژوهش از نرم افزار Spss 22در سطح معناداری 05/0 استفاده گردید. براساس نتایج مقدار CVI در کل پرسشنامه 91/0 بدست آمده است و پایایی تمامی سازه ها و در نهایت کل پرسشنامه 94/0 محقق ساخته، مورد تأیید قرارگرفت. نتایج حاصل از این پرسشنامه نشان می‌دهد که از این پرسشنامه جهت ارتقای مدیریت اخلاقی در معاونت تربیت‌ بدنی و سلامت ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های غرب کشور استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها