نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی ،واحدتهران مرکزی ،دانشگاه آزاداسلامی ،تهران،ایران

چکیده

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی نظام باشگاه‌داری حرفه ای ورزش های گروهی کشور بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی، از نظر روش شناسی کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را اسناد منتشر شده پیرامون مبحث باشگاه‌داری حرفه‌ای ورزش های گروهی و 13 نفر از صاحب‌نظران تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه از چنین جامعه‌ای از نمونه‌گیری هدفمند که روش نمونه‌برداری غیراحتمالی است استفاده شد. در ادامه برای کفایت نمونه‌گیری از نمونه‌گیری نظری استفاده گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش مصاحبه عمیق بود. برای روایی و پایایی اندازه‌گیری به هنگام کدگذاری بازبینی انجام شد؛ طبقه‌بندی یا تأیید نتایج با مراجعه به مصاحبه‌شونده ها انجام و بدین ترتیب تحلیل موارد کیفی انجام گرفت و در نهایت منابع مورد ارجاع کفایت لازم را داشتند. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار مکس‌کیودا نسخه 2018 بهره گرفته شد. نتایج کدگذاری باز بیانگر آن بود که 86 کد اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها و اسناد به دست آمده است. نتایج کد گذاری محوری بیانگر این بود که 11 مقوله از این کدگذاری به دست آمد که به ترتیب شامل: طرح باشگاه، درک محیط، وظایف قابل اجرای مدیر در محیط ورزشی، مهارت‌های مدیریتی، مدیریت منابع انسانی، اقدامات بازاریابی، روابط عمومی، امور فرهنگی، امور مالی، زیر ساخت و عوامل اثر گذار بر موفقیت می-باشد. در نهایت یافته‌های حاصل از کدگذاری انتخابی شامل 4 مفهوم (عوامل زمینه‌ای، عوامل پیش برنده، عوامل توسعه دهنده و موفقیت باشگاه) بود.

کلیدواژه‌ها