نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد،دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد،ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه خوارزمی

3 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد،دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد،ایران

چکیده

این مطالعه با هدف ارائه مدلی جهت توسعه گردشگری ورزشی استان لرستان و با تاکید بر عوامل اجتماعی انجام گرفت. روش تحقیق این مطالعه توصبفی به روش پیمایشی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری و به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تمامی گردشگران ورزشی در استان لرستان بود که با توجه به فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه بر اساس نظرات خبرگان شامل 5 بعد و 29 گویه بود. عوامل اجتماعی مورد بررسی در این مطالعه شامل، امنیت، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، خدمات گردشگری و تبلیغات می باشد. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی ابعاد فرهنگی و اجتماعی 94/0، اقتصادی 97/0 امنیت 96/0 کیفیت خدمات گردشگری 92/0و تبلیغات 94/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های از، آزمون تی و سوارا و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج ازمون t نشان داد عوامل اجتماعی مورد بررسی در این مطالعه به ترتیب : امنیت (30/261)، فرهنگی و اجتماعی (28/121)، کیفیت خدمات گردشگری (25/759 )، اقتصادی (25/433)، تبلیغات ( 20/307) بر توسعه گردشگری ورزشی در استان لرستان اثر معناداری داشته اند. که از میان ابعاد توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل اجتماعی، بعد امنیت (262/30) در رتبه اول قرار داشته است. بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری مدل اصلی تحقیق از برازش مطلوبی برخودار بود که بر این اساس مدل مفهومی توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل اجتماعی از بهینگی و برازش لازم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها