نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزش،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی،آمل،ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر مدیریت هواداران باشگاه های بسکتبال ایران بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی با روش گراندد تئوری بود.. جامعه آماری شامل نخبگان آگاه به ادبیات پژوهش بود (مدیران سطح فوقانی فدراسیون بسکتبال، متخصصین مدیریت ورزشی، مربیان). نمونه آماری شامل 14 نفر از افراد جامعه کیفی، تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. ابزار اندازه‌گیری پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. پایایی مصاحبه ها با روش توافق درون موضوعی 78/0 بدست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. نتایج نشان داد که 178 کد در مرحله کد گذاری باز و 9 محور در کدگذاری محوری بدست آمد و در نهایت 9 عامل امکانات رفاهی، کانون هواداران، ایمنی و امنیت، فرهنگی و اجتماعی، فناوری اطلاعات، طراحی و جذابیت فضای ورزشگاه، بازاریابی، روابط عمومی، ارزیابی بر مدیریت هواداران باشگاه های بسکتبال ایران تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها