نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مریوان،مریوان،ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی باشگاه پرسپولیس با رضایت‌مندی، وفاداری و تمایل به حضور مجدد تماشاگران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق را کلیه هواداران تیم پرسپولیس در بازی با ماشین‌سازی تبریز در تاریخ 21 اردیبهشت 1398 بودند؛ حجم نمونه‌ نیز به صورت تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 381 انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های مسئولیت اجتماعی جلالی فراهانی و سجادی (1391)، رضایتمندی تماشاگران الیور (1997)، وفاداری نگرشی موسوی، الهی و هادوی (1392)، وفاداری رفتاری موسوی، الهی و هادوی (1392) تمایل به حضور مجدد لیم (2006) بود. آمار استنباطی شامل آزمون‌های تحلیل عاملی تاییدی ، مدل معادلات ساختاری برای سنجش تجانس درونی سوالات پرسشنامه، آزمون‌های کالموگروف اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده‌ها و برای تعیین روابط و پیش‌بینی متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره استفاده شد که این آزمون‌های آماری با نرم‌افزار SPSS22 انجام شد. نتایج نشان داد بین مسئولیت اجتماعی باشگاه پرسپولیس با رضایت‌مندی تماشاگران رابطه مثبت معناداری وجود دارد. رابطه مثبت و معناداری بین رضایت تماشاگران با وفاداری نگرشی و رفتاری و همچنین وفاداری نگرشی و رفتاری با تمایل به حضور مجدد تماشاگران برقرار می‌باشد و رابطه مثبت و معناداری بین وفاداری نگرش با وفاداری رفتاری گزارش دادند. با توجه به این یافته‌ها به مدیران باشگاه‌ها و سازمان‌های ورزشی توصیه می‌شود به ابعاد و فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری کرده و اینگونه فعالیت‌ها را در برنامه بلند مدت خود در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها