تعیین روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه امنیت اماکن ورزشی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از تحقیق تعیین روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه امنیت مجموعه های ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمی بود. در بخش کیفی، خبرگان مدیریت ورزشی بودند که تعداد 11 نفر اعضای پنل دلفی جامعه را تشکیل می دادند. در بخش کمی، جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان مجموعه های ورزشی شهر کرج بودند (785N=). در بخش کیفی، تمامی 11 نفر از خبرگان عضو پنل دلفی به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. در بخش کمی، باتوجه به ماهیت پژوهش، در مرحله ساخت ابزار تحقیق، 150 نفر از نمونه به صورت تصادفی انتخاب و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه و تاییدی به وسیله آنها انجام شد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد روایی پرسشنامه از نوع روایی صوری و سازه بود. به منظور تایید روایی صوری، پرسشنامه تحقیق به تایید 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین محقق از آزمون KMO برای کفایت حجم نمونه و درک اینکه تعداد گویه ها برای پیش بینی هر مولفه کافی است، استفاده کرد. همچنین از آزمون بارتلت نیز برای تعیین اینکه آیا گویه ها با یکدیگر همبستگی کافی را دارند استفاده شد. در سطح آمار استنباطی از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. عوامل زیر به نام های کنترل محیطی، کنترل ورودی ها، بررسی صلاحیت و اعتبارنامه افراد، سیستم های حفاظت فیزیکی، مدیریت ریسک، مدیریت امور اضطراری، ارتباطات، پرسنل امنیتی، آموزش (الگوسازی و شبیه سازی)، محافظت در برابر مواد سمی، ساختار مکان ورزشی و اقدامات فرهنگی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها