نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،(خوراسگان).

2 دانشیارمدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان).

3 استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائۀ الگوی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی است که با استفاده از طرح نظام‌مند نظریۀ داده‌بنیاد انجام گرفت. شرکت‌کنندگان در پژوهش حاضر، متخصصان و صاحب‌نظران ورزش همگانی بودند که تعداد 20 نفر از میان آنها به صورت نمونه‌گیری نظری جهت مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه‌ها تا مرحلۀ اشباع نظری ادامه یافت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید. 450 گزاره مفهومی اولیه با 14 مقوله و 38 مفهوم در قالب ابعاد 6 گانۀ مدل پارادایمی، شامل شرایط علی (1 مقوله)، پدیدۀ اصلی (افزایش مشارکت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی)، راهبرد (2 مقوله)، شرایط زمینه‌ای (5 مقوله)، شرایط محیطی (4 مقوله) و پیامد (1 مقوله) شناسایی شدند. پیامد‌های حاصل از مدل تحقیق نشان داد که بهبود نگرش و آگاهی، افزایش انگیزه و علاقه و افزایش نشاط و شادابی، می‌تواند باعث جلب مشارکت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی در فعالیت‌های ورزش همگانی دانشگاه شود. بنابراین، ضرورت دارد جهت توسعۀ ورزش همگانی و افزایش مشارکت افراد، خط مشی‌های توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر مدل طراحی شدۀ تحقیق حاضر باشد.

کلیدواژه‌ها