ساخت و اعتبار یابی ابزار مسئولیت پذیری ورزشی بازیکنان لیگ برتر والیبال کشور

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 استاد/دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

بدون شک علاوه بر توانایی های فردی و مهارت های گروهی ورزشکاران، مسئولیت های ورزشی نیز در موفقیت و کسب مقام قهرمانی ورزشکاران بدون تاثیر نبوده است. کسب این مقام ها و افتخارات داخلی و خارجی بر مسئولیت پذیری فردی و گروهی ورزشکاران از یکسو و مسئولیت پذیری حرفه ای سازمان ورزشی از سوی دیگر در ارتباط با جامعه تاثیر خواهد گذاشت. شهروندان انتظار دارند که ورزشکاران خود را نه تنها در اوج قهرمانی ببینند، بلکه انتظار دارند آنها را در اوج مدارج اخلاقی مشاهده کنند و از آنها به عنوان اسطوره ها یاد نمایند. هدف تحقیق حاضر ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه گیری مسئولیت پذیری ورزشی است. در تحقیق حاضر از روش تحلیل عامل اکتشافی برای دستیابی به نتایج آماری مناسب استفاده شد. ابتدا داده های کیفی و به دنبال آن داده های کمی گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. ابزار مورد نظر بین 360 نفر از بازیکنان تیم های لیگ برتر والیبال توزیع گردید تا ثبات درونی و اعتبار سازه ای ابزار مورد بررسی های آماری قرار گیرد که با تحلیل عامل اکتشافی داده های اصلی با استفاده از روش مؤلفه‌های های اصلی به شیوه چرخش متعامد انجام پذیرفت. پس از طی مراحل کیفی و کمی، پرسشنامه نهایی با تعداد 30 سوال برای تمام عامل ها و زیر عامل ها ساخته شد. این تحقیق، منجر به استخراج ابزاری مناسب برای ارزیابی مسئولیت پذیری در ورزشکاران گردید. پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه می تواند ابزار مناسبی برای سنجش مسئولیت پذیری در ورزشکاران باشد.

کلیدواژه‌ها