مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از انجام این تحقیق مدلسازی نقش تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی در عشق به برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران است که به صورت موردی در باشگاه فرهنگی ورزشی فرش آرای مشهد با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه این تحقیق، هواداران باشگاه ورزشی فرش آرای مشهد بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی در سطح معناداری 05/0 استفاده گردید. با توجه به مقدار ضریب مسیر بین بازاریابی ارتباطی و شخصیت برند برابر با 24/0 که مقداری مثبت می‌باشد و مقدار آماره تی (t) مربوط به آن برابر با 16/15، بنابراین با اطمینان 95 درصد می‌توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 05/0 معنادار است و وجود رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) بین بازاریابی ارتباطی و عشق برند تایید می شود. به طور کلی طراحی مدل معادلات ساختاری نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران لیگ برتر فوتسال ایران، بیانگر آن است که نیاز به ورود مفهومی جدید به نام عشق در باشگاه‌های لیگ برتر ایران نیازی جدی است و لازمه رسیدن به این مهم و بهره‌گیری از نتایج مثبت این ورود در فوتبال ایران، توجه بیشتر به نیازها و خواسته‌های هواداران می باشد.

کلیدواژه‌ها