نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی،آمل، ایران

2 گروه تربیت و علوم ورزشی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی،قائم شهر، ایران

3 گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر توسعه هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران و ارائه مدل بود. روش تحقیق، آمیخته کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی و جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان و در بخش کمی شامل تماشاگران حاضر در ورزشگاه های لیگ برتر در فصل 98-99 بودند. نمونه آماری در بخش کیفی شامل تعداد 15 نفر از خبرگان ، اساتید مدیریت ورزشی ،مربیان ،داوران و مسئولین فدراسیون فوتبال بود و تعداد 400 نفر در بخش کمی نمونه آماری را به روش سهل در دسترس تشکیل دادند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بود که به روش گلوله برفی تا اشباع نظری ادامه یافت و نتایج برگرفته از این مصاحبه در غالب یک پرسشنامه با 13 عامل اصلی در بخش کمی مورد استفاده قرار گرفت..در این پژوهش برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) و مدل سازی معادلات ‌ساختاری از نرم افزارهای اس.پی.اس نسخه 23 و پی.ال.اس نسخه 2 استفاده شد. شاخص برازش مدل 65/0 GOF=گزارش شد و نتایج پژوهش مدل نهایی را در 13 عامل مورد تایید قرار داد. از این عوامل به ترتیب تعامل پرسنل و هوادار، کانال توزیع، مدیریت هوادار، روابط عمومی، برنامه جذب، کیفیت و فرآیند، ترویج، محصول، قدرت بازار، مکان و تسهیلات، مشوق ها، اجرای قانون و قیمت گذاری آرای بیشترین تا کمترین تاثیر را بر توسعه هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران بدست آوردند. که لازم است سرمایه گذاری و توجه به این زمینه ها صورت بگیرد.

کلیدواژه‌ها