نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و روایی سنجی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر توسعه‌ بین‌المللی تنیس روی میز ‌ایران بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات پراگماتیسم، رویکرد آمیخته، ماهیت اکتشافی- میدانی، استراتژی پدیدارشناسانه و پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. شیوه جمع‌آوری داده‌ها به صورت مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه بود. جامعه آماری تحقیق خبرگان حوزه تنیس روی میز ازجمله مربیان تیم‌های ملی تنیس روی میز ایران، مدیران ارشد در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تنیس روی میز، اعضاء هیئت‌علمی بودند که 16 نفر از آنان به‌عنوان نمونه تحقیق به شیوه غیر احتمالی، هدفمند و گلوله برفی در نظر گرفته شدند. 226 کد اولیه شامل 13 مقوله ‌اصلی و 37 مقوله محوری در خصوص عوامل اثر‌گذار بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران احصاء شد که فراوانی این کدها درمجموع برابر با 460 بود. ضریب پایایی بازکدینگ تحقیق کیفی 84/0 محاسبه شد. روایی ظاهری و محتوی توسط اساتید خبره و و روایی سازه مدل مورد تائید قرار گرفت. برازش مدل با محاسبه SRMR برابر با 066/0 که نشان از برازش مطلوب مدل بود. عوامل اقتصادی (503/0)، اجتماعی (438/0)، توسعه زیرساخت‌ها (43/0) و عوامل فنی و ‌تخصصی (44/0)، عوامل انگیزشی (373/0)، عامل رسانه (518/0)، ماهیت رشته تنیس روی میز (004/0)، استعدادیابی (497/0)، عامل مدیریتی (530/)، دولت و حاکمیت (458/0)، نهادهای آموزشی و توسعه ورزش همگانی (472/0) به عنوان شاخص‌ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز دارای کیفیت بالا و متوسط رو به بالا با محاسبه  Q2 گزارش شدند.

کلیدواژه‌ها