نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف اصلی در این مطالعه را بررسی عوامل تاثیرگذار شکل گیری هویت باشگاه پرسپولیس بر ارزش ویژه برند باشگاه قرار دادیم.
هدف تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی بود. محدوده مطالعاتی پژوهش، هواداران باشگاه در استادیوم‌ های آزادی تهران، امام رضا(ع) مشهد، یادگار امام(ره) تبریز، نقش جهان اصفهان، غدیر اهواز بر روی باشگاه فوتبال با توزیع جغرافیایی (منطقه ای) در لیگ برتر 97-96 انجام شد و پرسشنامه ها در این استادیوم ها توزیع گردید. روش نمونه گیری سهمیه ای – غیر احتمالی بود. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته، شامل 48 سوال بود، که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و اقتصاد تایید شد، و آلفای کرونباخ آن 959/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه گام به گام، آزمون tتک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد.بالاترین رتبه ها در بین میانگین سوالات مطرحه از دیدگاه نمونه ها(هواداران)، مربوط به تجربه عمومی بوده و همچنین کمترین رتبه در میان عوامل از دیدگاه هواداران به ستاره ها و تاریخچه تیم بودند.
یافته های این تحقیق حاکی از آن است که زیر مقیاس ها مربوط به ستاره ها و تاریخچه تیم از بالاترین بار عاملی برخوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها