نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 عضو هیات علمی سردبیر فصلنامه علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 استاد/دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش‌های تیمی و رابطۀ آن با انگیزۀ مشارکت است. با مرور پیشینه ادبیات و مبانی نظری، مدل پیشنهادی ارائه شد. پس از انجام مراحل کیفی، عامل‌های مدل نهایی بر اساس نظر خبرگان مشخص شدند. برای مدل‌سازی ابتدا تعداد 150 نفر و در مرحلۀ نهایی تعداد 300 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی انجام و عوامل شناسایی شدند. برای ارائۀ مدل از مدل‌سازی معالۀ ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد شاخص‌های برازش مدل از مطلوبیت قوی مدل حمایت می‌کند و مدل نهایی متشکل از عوامل فردی، فیزیکی، روانشناختی، مدیریتی، اقتصادی، حمایت رسانه، نقش مربی، فرهنگی- مذهبی، نگرش دیگران، حمایت اجتماعی، معرفی شد. بین عوامل روانشناختی، مدیریتی، حمایت رسانه، اقتصادی، نگرش دیگران و انگیزه مشارکت رابطه علّی وجود دارد و بین عوامل فردی، ساختاری، تقس مربی، حمایت اجتماعی، فرهنگی- مذهبی و انگیزه مشارکت رابطه علی وجود ندارد. هرگاه مسئولین و متولیان ورزش زنان معلول جسمی- حرکتی با ایجاد بسترهای مناسب موانع موجود را برطرف نمایند، انگیزه مشارکت در آنان افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها