نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

2 گروه تربیت بدنی، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران

3 دبیر تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی نقشه استراتژیک توسعه مربیان فوتبال ایران با رویکردهای کارت امتیازی متوازن و مدل سازی ساختاری تفسیری بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. گردآوری اطلاعات، به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل مسئولان و کارشناسان واحد آموزش فدراسیون فوتبال و هیات ها، برابر با 55 نفر و در بخش کیفی، 12 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدودیت اعضا، نمونه آماری با جامعه برابر شد. با بهره گیری از نظرات خبرگان و جلسات شورای راهبردی، تعداد 12 هدف استراتژیک جهت توسعه مربیان فوتبال کشور تعیین شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه های تعیین مناظر کارت امتیازی متوازن و خودتعاملی ساختاری بود. برای طراحی نقشه استراتژیک از نظرات خبرگان و درصد فراوانی و برای ساختاردهی اهداف از مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته ها چگونگی ارتباط بین اهداف را در پنج سطح و چهار منظر رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، بهره وری و حرفه ای سازی نشان داد. همچنین یافته ها نشان داد که اهداف توسعه و توانمند سازی مدرسان مربیگری، توسعه هدفمند کنگره ها و دوره های آموزشی و افزایش تحقیق و توسعه در سطح زیربنایی الگوی ساختاری تفسیری و در منظر رشد و یادگیری قرار گرفتند. بنابراین مسئولان نظام آموزش فدراسیون فوتبال باید جاری سازی و تحقق اهداف قاعده مدل را در اولویت اقدام قرار دهند. می توان اذعان کرد که این نقشه، تسهیل گر پیاده سازی اهداف برای دستیابی به توسعه حرفه مربیگری فوتبال کشور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها