نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 دانشگاه آزاد کرج

3 عضو هیات علمی سردبیر فصلنامه علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و به لحاظ شیوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات پیمایشی قرار دارد که به صورت میدانی به اجرا در آمده است. جامعه آماری، اساتید، خبرگان دانشگاهی و اجرایی آموزش و پرورش که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با مسائل تربیت بدنی در ارتباط بوده و در در زمینه مدیریت ورزش، درس تربیت بدنی و توانمندسازی، تخصص و اطلاعات منحصر به فرد داشتند. همچنین معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی می باشند نمونه آماری در بخش خبرگان به شیوه اشباع نظری و در بخش معلمان تربیت بدنی به صورت خوشه ای نسبی از مناطق و نواحی مختلف آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. از ابزار پرسشنامه و مصاحبه به منظور گرد آوری اطلاعات استفاده شده است. برای اطمینان از روایی محتوایی و سازه از نظر اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی و تحلیل عاملی، پایایی از شاخص‌ آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Smart PLS و به روش مدل یابی معادله ساختاری انجام شده است. نتایج مدل یابی ساختاری ضمن برازش مدل نشان داد عوامل فرهنگی، ارتباطات، فناوری وعوامل اقتصادی از عوامل زمینه ای تأثیر گذار بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی هستند و فناوری و ارتباطات بیشترین تأثیر را بر توانمند سازی معلمان تربیت بدنی دارد.

کلیدواژه‌ها