نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار دانشگاه پیام نور

4 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در توسعه تکواندو ایران و ارائه مدل انجام گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا به صورت آمیخته بود که به‌ صورت میدانی انجام شد. در بخش کیفی تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با 25 نفر از افراد جامعه، تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه‌های کیفی انجام شد. در بخش کمی نیز با استفاده از جدول مورگان 277 نفر به عنوان حجم نمونه به روش خوشه‌ای انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در مرحله کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از روایی محتوایی، روایی سازه و برای پایایی آن از آلفای کرونباح استفاده شد. هفت عامل شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل فناوری، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل ورزشی، عوامل مدیریتی و اماکن و تجهیزات بر توسعه ورزش تکواندوی کشور موثر می باشند؛ که بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که، «عوامل مدیریتی» بالاترین رتبه در عوامل موثر بر توسعه رشته تکواندو از دیدگاه نمونه تحقیق داشته و «عوامل سیاسی» پایین‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند (01/0=Sig،84/38=2χ). همچنین، پس از تدوین مدل عوامل موثر بر توسعه ورزش تکواندوی کشور مشخص شد که شاخص‌های برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مدل تحقیق تأیید شد.

کلیدواژه‌ها