نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه آزاد کرج

3 هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران، ایران

4 استادـدانشگاه ازاد کرج

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تبیین مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان براساس مدل داده بنیاد بود. روش ها: جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و میانی وزارت ورزش و جوانان بود که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و با توجه به اشباع نظری در مجموع 14 نفر به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند و داده ها با روش مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری شدند در مرحله بعد جهت تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری استفاده شد. به منظور کدگذاری مصاحبه از نرم افزار (ان ویوو 10) استفاده گردید. ممیزی این پژوهش نظر به ماهیت کیفی بودن آن با معیارهای اعتبار،انتقال، اعتماد، تائید و اصالت مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: یافته ها در 77 مقوله خرد، 26 مقوله فرعی و 13 مقوله اصلی دسته بندی شدند که براساس کدگذاری های انجام شده و نتایج به دست آمده مقوله های اصلی شامل؛ مدیریت مشارکتی، بهره‌وری، خلاقیت و نوآوری، ارتباطات، حاکمیت روابط، قانونی و سیاسی،برنامه‌ریزی، ارزیابی، توسعه، تقدیر از نتایج، آموزش، بلوغ سیستم، رقابت‌پذیری شد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق مدل مدیریت عملکرد طراحی و تبیین شد.

کلیدواژه‌ها