نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

سیستم اطلاعات مدیریت می تواند با در اختیار قراردادن اطلاعات طبقه بندی شده و نیز اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری به مدیران جهت اخذ بهترین تصمیمات بر پایه اطلاعات کنونی و پیشین کمک کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) با سبک های مدیریت تعارض مدیران آموزشی ورزش و ارائه مدل کاربردی مدیریت تعارض انجام شده است. پژوهش حاضر از نظرهدف، کاربردی است و بر اساس روش، توصیفی –پیمایشی است. با توجه به حجم نسبتأ محدود جامعه تحقیق با روش تمام شمار، همان 220 نفر از مدیران آموزشی شهرداری تهران به عنوان نمونه آماری تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه سبک مدیریت تعارض رابینز(1991) و پرسشنامه سیستم اطلاعاتی مدیریت (اکبری،1390) است. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از نرم افزار SPSS و PLSاستفاده شد. نتایج حاکی از آن است که استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) بر 5 سبک که عبارتند از رقابت، اجتناب، گذشت ،مصالحه، همکاری، در مدیران آموزشی موثر است. این پژوهش نشان داد که استقرار سیستم اطلاعات با ارتباط مدیریت تعارض، بر درک بهتر استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت در بین مدیران آموزشی شهرداری تهران باعث استفاده بهینه از این سیستم اطلاعاتی شده و روند رو به رشد تصمیمات مدیریتی را در برخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها