نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

4 استادیار ،گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان،بهبهان،ایران

چکیده

با توجه به جایگاه والای باشگاه های فوتبال در جامعه، و اینکه از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت بسیار زیادی می باشند، انتظار می رود که مبحث اخلاق حرفه ای در این باشگاه ها مورد تأکید باشد، لذا هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل اخلاق حرفه ای باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش از نوع کیفی بود که با روش تحقیق نظریة داده بنیاد انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با 27 نفر از اساتید و کارشناسان خبره جمع آوری شد. این مطالعه توسط اساتید متخصص بررسی و تأیید شد. داده ها طی سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA 10 تحلیل شدند. در سه مرحلة کدگذاری، مقوله های اصلی و فرعی اخلاق حرفه ای باشگاه ها شناسایی و به یکدیگر مرتبط شدند که عبارتند از: شرایط علّی (ساختار، قانون ، آموزش ، الگو سازی ، نهادینه کردن اخلاق، دخالت سیاست )؛ تعاملات ( نبود شفافیت، نظارت ضعیف، رفتار مسولان و تشویق و تنبیه )؛ و پیامدها ( پیامدهای توسعه ای، پیامدهای ارتقا اخلاقی و اجتماعی و پیامدهای خسارتی ). که روابط بین آن ها در قالب مدل ترسیم و ارایه شد.

کلیدواژه‌ها