نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش پیش بینی کننده ادراک از رهبری اخلاقی در پیش بینی مهارت های سیاسی و نوآوری سازمانی از دیدگاه کارکنان استان خوزستان بود.. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که به شکل میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. نمونه آماری تخقیق را 110 نفر از کارکنان تشکیل داد. از سه پرسشنامه رهبری اخلاقی کالشوان و دیگران (2011)، مهارت های سیاسی فریز و دیگران (2005) و نوآوری سازمانی ونگ و احمد (2004) برای بررسی متغیرهای تحقیق استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارت های سیاسی و نوآوری سازمانی با ادراک از رهبری اخلاقی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چند گانه نشان داد که نوآوری سازمانی و مهارت های سیاسی به ترتیب ادراک از رهبری اخلاقی کارکنان را پیش بینی می کنند. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران اهمیت اخلاقیات را به پیروان خود منتقل کنند. مهارت های سیاسی را برای برقراری ارتباط با کارکنان و نوآوری سازمانی را برای تطبیق سازمان با افزایش نوآوری در تمامی زمینه های علمی و فنی مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها