نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه سایش اجتماعی و تناسب فرد- سازمان با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرج بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را معلمان تربیت بدنی شهر کرج تشکیل دادند. 160 نفر از معلمان تربیت بدنی به روش خوشه ای تصادفی انتخاب و نمونه آماری را تشکیل داد. از پرسشنامه های سایش اجتماعی دافی و دیگران (2002)، تناسب فرد- سازمان فاندیک و دیگران (2013) و عملکرد شغلی مورنو و دیگران (2015) استفاده شد.. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سایش اجتماعی با تناسب فرد- سازمان و نیز سایش اجتماعی با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چند گانه نشان داد که تناسب فرد- سازمان و سایش اجتماعی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی را پیش بینی می کنند. بنابراین مدیران سازمان بایستی به عواملی که تاثیر منفی بر عملکرد شعلی معلمان دارند را مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها