نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 یلس

2 دانشگاه خوارزمی

3 استاد

4 لث

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه مسئولیت اجتماعی با وجهه و هویت تیم ملی ایران بود
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی به روش همبستگی می‌باشد که با توجه به نرمال بودن داده-ها از روش رگرسیون گام به گام استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر مسئولین فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، معاونت حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و رسانه‌های مکتوب و مجازی حوزه‌ی ورزش انتخاب شد. نمونه آماری تحقیق حاضر 77 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می دهد مولفه‌های اخلاقی، قانونی و اقتصادی بیشترین رابطه را با وجهه تیم ملی دارند و رابطه کمتری را با هویت تیم دارد از بین مولفه‌های مسئولیت اجتماعی به ترتیب مسئولیت اخلاقی، اقتصادی و قانونی بیشترین رابطه را با وجهه‌ی تیم ملی دارند. در گام اول مسئولیت اخلاقی 72 درصد از واریانس وجهه تیم ملی را تبیین می‌‌کند. در گام دوم مسئولیت اخلاقی و اقتصادی درمجموع 83 درصد از واریانس وجهه تیم ملی را تبیین کردند. در گام سوم مسئولیت اخلاقی، اقتصادی و قانونی درمجموع 84 درصد از واریانس وجهه تیم ملی را تبیین کردند. همچنین مولفه‌های مسئولیت اجتماعی با هویت رابطه پیش بینی کننده ای یافت نشد.
نتیجه‌گیری: مسئولین فدراسیون فوتبال به منظور تقویت وجهه و هویت تیم ملی با بهره گیری از مسئولیت اجتماعی می‌توانند اولویت اقدامات خود را به ترتیب به مولفه‌های اخلاقی، اقتصادی و قانونی اختصاص دهند.

کلیدواژه‌ها