نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی ورزش،واحدعلوم تحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی ،تهران،ایران

2 دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار، واحدتهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

3 دکترای جامعه شناسی، استادیار، واحدعلوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

4 دکترای فیزیولوژی ورزشی، استادیار، ,واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

5 دکترای فیزیولوژی ورزشی، استادیار، ,واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

چکیده

تربیت شامل ایجاد یا فعلیت‌بخشیدن هر نوع کمالی در انسان است که مطلوبیت و ارزش داشته باشد. ورزش به عنوان پدیده‌ای مقبول برای همگان می‌تواند به عنوان ابزاری تربیتی برای انتقال ارزش‌های انسانی و اجتماعی در نظر گرفته شود. هدف از این پژوهش، شناسایی و تدوین مولفه‌های جامعه‌شناختی تربیت‌ورزشی با رویکرد نظام‌مند نظریه داده‌بنیاد بود. پژوهش حاضر از نوع کیفی و بر پایه پارادایم تفسیری بود. در این راستا با مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته صورت گرفته با 20 نفر از خبرگان حوزه‌های جامعه‌شناسی، مدیریت‌ورزشی و رفتار‌حرکتی داده‌های کیفی جمع‌آوری گردید. ملاک اتمام مصاحبه‌ها اشباع نظری بود. داده‌های کیفی با مجموعه‌ای از کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و براساس کدهای تولید شده مدل پارادایمی تربیت‌ورزشی تدوین شد. اعتبار نتایج با روش کنترل اعضاء و ارزیابی مشارکت کنندگان در تحقیق مورد تائید واقع شد. نتایج شامل: شرایط علی(همکاری، سازگاری، مخالفت و توافق)؛ عوامل زمینه‌ای(فردی، اجتماعی) و عوامل مداخله‌گر(زیرساخت فیزیکی و آموزشی) بود. که با بهبود مهارت‌های فردی و اجتماعی، رشد و شکوفایی ورزش آموزشی کشور را به دنبال دارد. همچنین، تدوین مدل و ارائه الگوی آموزشی تربیت ورزشی، می‌تواند موضوع پژوهش در‌ آینده باشد.

کلیدواژه‌ها