نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون،ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر پیش بینی رشد حرکتی اطفال 12-3 ماه با استفاده از ویژگیهای فردی مادر بود. تحقیق حاضر مطالعه‌ای توصیفی- پیمایشی است. بدین منظور 856 کودک - مادر از مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تحقیق حاضرمتغیر پیش بین شامل عوامل دموگرافیک مادر و متغیر ملاک عملکرد حرکتی(حرکات ظریف ودرشت) بود. مقیاس مورد استفاده ارزیابی متغیر پیش بین شامل پرسشنامه بیوگرافی، پرسشنامه فعالیت بدنی بک، پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس غربالگریA.S.Q برای اندازه گیری متغیر ملاک استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی از t مستقل و تحلیل داده‌های کمی از MANOVA رگرسیون خطی به روش گام های منطقی استفاده شده است. نتایج نشان داد در اطفال 8-3 ماه ، متغیر شاخص توده بدنی مادر می تواند 01/0 از واریانس حرکات درشت کودکان را پیش-بینی کند. میانگین حرکات درشت زایمان طبیعی بصورت معنی داری بیشتر از میانگین حرکات درشت کودکان زایمان سزارین می‌باشد. همچنین نوع زایمان تأثیر قابل ملاحظه ای در رشد حرکات ظریف کودکان 3تا8 ماهه ندارد. در اطفال 12-9 ماه وزن مادر قبل از زایمان، می تواند 02/0 واریانس حرکات درشت را پیش‌بینی کند. همچنین، نوع زایمان تأثیر قابل ملاحظه ای در حرکات درشت کودکان 9تا12 ماهه ندارد. هیچ یک از عوامل سهم معنی داری در پیش‌بینی حرکات ظریف کودکان 9تا12 ماهه ندارند، و اینکه نوع زایمان تأثیر قابل ملاحظه ای در حرکات ظریف کودکان 9تا12 ماهه ندارد.. نتایج نشان میدهد هر چه شاخص توده بدنی مادر قبل و حین باردای بالاتر باشد باعث کاهش عملکرد حرکتی کودک می شود.

کلیدواژه‌ها