نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد قزوین

2 استاد دانشگاه ازاد قزوین

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش تدوین چارچوب مفهومی توسعه اقتصادی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش‌شناسی: این تحقیق از نظر نوع کیفی، از نظر هدف کاربردی انجام شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی مدیران و کارشناسان باشگاه‌های فوتبال، اساتید دانشگاه و منابع علمی، اسنادی و کتابخانه‌ای بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت دردسترس نمونه‌گیری و نظرخواهی گردید (17 نفر و 46 سند). از روش کدگذاری و چارچوب‌بندی مفهومی برای تحلیل یافته‌ها استفاده گردید. ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظامند و مصاحبه اکتشافی نیمه‌ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روش‌های روایی‌سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد. از روش کدگذاری و چارچوب‌بندی مفهومی برای تحلیل یافته‌ها استفاده گردید. یافته‌ها: چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل 16 منظر کلی توسعه اقتصادی باشگاه های لیگ برتر بود. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق توسعه اقتصادی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال از طریق بازنگری و اصلاح سیاست‌های اجرایی ورزش قهرمانی به‌ویژه قوانین نظام باشگاه‌داری، بازار نقل و انتقالات و ساختار رقابت لیگ زمینه‌سازی و بسترسازی می‌شود و با پیاده-سازی سیستم مدیریت راهبردی خرده سیستم‌های مدیریت استعداد، ذینفعان، بازاریابی، مالی و اجرایی باشگاه هم ارتقا می‌یابند و هم‌افزا‌تر می‌شوند. سپس این موج تغییر سبب ارتقا عملکرد تجاری- ورزشی - اجتماعی باشگاه می‌شود و با افزایش سرمایه مالی و اثربخشی مدیریت مالی باشگاه سبب پایداری سازی اقتصادی باشگاه در شرایط مختلف می‌شود.

کلیدواژه‌ها