نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی. دانشکده علوم انسانی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

آنتی‌اکسیدانها اولین خط دفاعی جهت مقابله با فشارا کسایشی تولید شده طی فعالیت ورزشی شدید را تشکیل می دهند. از آنجا که چاقی نیز با برهم خوردن تعادل سیستم اکسایشی- ضداکسایشی بدن همراه است،هدف از انجام پژوهش حاضربررسی تاثیر 14 روز مکمل‌سازی رزوراترول بر تغییرات سطوح سرمی سرلوپلاسمین و مالون‌دی‌آلدهید در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی شدید در مردان جوان دارای اضافه وزن غیرفعال بود.20 مرد جوان دارای اضافه وزن غیرفعال انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند.آزمودنی‌های هر دو گروه در یک وهله فعالیت ورزشی تا سرحد واماندگی شرکت کردند. سپس، آزمودنی‌ها در گروه تجربی به مدت 14 روز و هر روز یک وعده کپسول مکمل رزوراترول 400 میلی‌گرمی و در گروه کنترل نیز طی 14 روز، روزانه یک عددکپسول400 میلی‌گرمی لاکتوز مصرف کردند. اولین خونگیری قبل ازشروع دوره پژوهش و دومین خونگیری بلافاصله بعد از اجرای آزمون بروس انجام گرفت. در روز پانزدهم و پس از پایان مکمل‌دهی، سومین خونگیری انجام شد. سپس آزمودنی‌ها آزمون بروس را اجرا کرده و مجددا بلافاصله خونگیری چهارم انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه-گیری مکرر و تی زوجی و درسطح معنی‌داری آماری۰۵/۰>P انجام شد.14 روز مکمل‌سازی رزوراترول بر تغییرات سطوح سرمی سرلوپلاسمین در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی شدید تاثیر معنی‌دار داشت.چنین به نظر می‌رسد 14 روز مکملسازی رزوراترول در بهبود عملکرد آنتی اکسیدانی بدن در مردان جوان غیرفعال دارای اضافه وزن تاثیر معنی‌دار داشته است.معهذا،انجام تحقیقات بیشتر جهت درک سازوکار میانجی ضروری به‌نظر میرسد.

کلیدواژه‌ها