نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دبیر تربیت بدنی شهر مریوان

2 مربی دانشگاه پیام نور

چکیده

خستگی طی فعالیت‌های ورزشی پدیده معمولی است که بر عملکرد ورزشکاران تاثیر دارد. عمل عضلات مرکزی، می‌تواند بر عملکرد کلی بدن و حرکت اندام‌های طرفی اثرگذار باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثر خستگی عضلات مرکزی بدن روی چابکی دختران ورزشکار بود. 30 دانش‌آموز دختر سالم فعال در تیم‌های ورزشی در دو جلسه آزمون‌های چابکی ایلینویز، 505 و تی شرکت کردند. جلسه اول بدون شرایط خستگی و جلسه دوم آزمون بعد از انجام پروتکل خستگی برگزار شد. به منظور مقایسه داده‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون از آزمون آماری تی زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد که خستگی عضلات مرکزی بدن می‌تواند موجب کاهش معنی‌داری در نمرات آزمون‌های چابکی ‌شود (0،05>P). اندازه اثر کوهن برای آزمون‌های چابکی تی (0.673)، 505 (1.925) و ایلینویز (1.873) پس از ایجاد خستگی به دست آمد. با توجه به نتایج، به ورزشکاران توصیه می‌شود نرمش‌های عملکردی شبیه‌‌سازی شده فعالیت‌های ورزشی، شامل تمرینات ثبات مرکزی و چابکی را مد‌ نظر قرار دهند تا خستگی آن‌ها را مستعد آسیب نسازد.

کلیدواژه‌ها