نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تعدیل‌گر رضایت‌مندی در ارتباط بین کیفیت خدمات فوق‌برنامه‌های ورزشی و نیات رفتاری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و به لحاظ راهبردی کمی و به حیث مسیر اجرا همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در مقطع کارشناسی (10000 نفر) در سال تحصیلی 97-1396 که از خدمات فوق-برنامه ورزشی دانشگاه استفاده می‌کردند تشکیل می‌دادند. برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 368 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه‌ای بود که از بین واحدهای مستقر در شمال، جنوب، شرق و غرب استان تهران 8 واحد به صورت تصادفی انتخاب گردید. به منظور جمع‌آوری داده‌ها برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با کمک گروه کارشناسان و یک مرحله پیش‌آزمون بررسی شد و پس از اعمال اصلاح‌هایی تأیید شد. همچنین پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی شد که ضرایب محاسبه شده برای آن برابر (74/0) بود. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد که در سطح اطمینان 95% می‌توان تأثیر متغیر رضایت‌مندی را به عنوان متغیر تعدیل‌گر تأیید کرد. همچنین مشخص گردید که بین کیفیت خدمات فوق‌برنامه‌های ورزشی و نیات رفتاری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. با عنایت به نتایج بدست آمده در این مطالعه، پیشنهاد می‌شود مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها با ارائه خدمات با کیفیت زمینه‌های کسب رضایت‌مندی و شکل‌گیری نیات رفتاری مثبت را در دانشجویان فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها