نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تاثیر واحدهای تربیت بدنی و ورزش 1بر هویت ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد بود. به همین منظور مقیاس هویت ورزشی چزلاک (2004) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در اختیار 230 دانشجوی مقطع کارشناسی که واحدهای عمومی تربیت بدنی و ورزش 1 را در سال تحصیلی 98-97 اخذ کرده بودند قرار گرفت. جهت بررسی تغییرات درون گروهی از آزمون تی همبسته و آزمون ویلکاکسون استفاده شد. میانگین نمره هویت ورزشی دانشجویان دختر به گونه معناداری افزایش یافت (001/0=P)، در حالی که میانگین نمره هویت ورزشی دانشجویان پسر تغییر معناداری نکرد (227/0=P). میانگین نمره زیرمقیاس هویت اجتماعی دانشجویان دختران (001/0=P) و پسران (008/0=P) در پس آزمون نسبت به پیش آزمون به گونه معناداری افزایش یافت. میانگین نمره زیرمقیاس انحصارگرایی دانشجویان دختران (087/0=P) و پسران (501/0=P) در پس آزمون نسبت به پیش آزمون به گونه‌ی معناداری تغییر نکرد. به طور کلی واحد تربیت بدنی عمومی بر هویت ورزشی دانشجویان بویژه دانشجویان دختر تأثیرگذار بود. واحدهای تربیت بدنی عمومی دانشگاه‌ها فرصتی است که می‌توان از طریق آن نقش ورزشی افراد را تقویت و زمینه را برای ارتقای مولفه‌های درونی و بیرونی هویت ورزشی که هدف نهایی آن توسعه نگرش مثبت دانشجویان به ورزش و فعالیت بدنی است را فراهم نمود

کلیدواژه‌ها