تحلیل عوامل مؤثر بر استعدادیابی فوتبال در لیگ آسیا‌ویژن استان تهران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملارد، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

استعدادیابی بخشی از فرایند انتخاب ورزشکاران نخبه است. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر استعدادیابی فوتبال در لیگ آسیا‌ویژن استان تهران بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه 48 مربی تیم‌های پایه این لیگ بودند و با توجه به حجم کوچک جامعه آماری از روش نمونهگیری کل شمار استفاده شد. بعد از کنار گذاشتن پرسشنامههای مخدوش، در نهایت 42 پرسشنامه محقق ساخته مورد تحلیل نهایی قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 86 /0 گزارش گردید. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون خی‌دو و فریدمن) در نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عوامل احصاء شده برای استعدادیابی و پرورش استعدادها در فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد. مهمترین عوامل برای استعدادیابی و پرورش استعدادها در فوتبال تشکیل کمیته تخصصی استعدادیابی فوتبال در باشگاه‌ها، تشکیل مدرسه شبانه روزی تخصصی فوتبال و برگزار‌کردن مسابقات منظم لیگ کشوری در رده‌های مختلف سنی است. و همچنین دامنه سنی 8 تا 10 سال بهترین دامنه سنی برای استعدادیابی در فوتبال است.

کلیدواژه‌ها