طراحی برنامه استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی بر اساس تحلیل SWOT با استفاده از ماتریس QSPM

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد قزوین، ایران

2 تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

امروزه ورزش در بیشتر کشورها به عنوان ابزاری برای تجارت و تولید سرمایه به حساب میآید. کشتی به عنوان ورزش دارای پتانسیل بالای درآمدزایی است که بالفعل نشده است. هدف پژوهش، طراحی برنامه استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی بر اساس تحلیل SWOT با استفاده از ماتریس QSPM است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف، کاربردی است. نمونه تحقیق حاضر، 73 نفر شامل رئیس، معاونین، مسئولین کمیته ها، داوران و مربیان فدراسیون کشتی ( 33 نفر) نمونه گیری به روش کل شمار، و از متخصصین حوزه استراتژیک و بازاریابی ورزشی( 40 نفر) نمونه گیری به روش تصادفی هدفمند بود. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته مربوط به عوامل درونی و بیرونی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی و شامل 77 سوال بود. روایی پرسشنامه توسط 19 نفر از متخصصین این حوزه تایید و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تعیین وضعیت سازمان از تحلیل SWOT و برای رتبه بندی عوامل برنامه راهبرد بازاریابی فدراسیون کشتی از روش آزمون فریدمن و از ماتریس QSPM برای اولویت بندی استفاده شد. جایگاه بازاریابی فدراسیون کشتی در جایگاه WT، اما نزدیک به موقعیت های ST و WO قرار دارد. با تدوین بیانیه ماموریت، چشم انداز و اهداف بلند مدت، همچنین با استفاده از ماتریس QSPM، برنامه استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی طراحی شد. با استفاده از این راهبردها، ضعفها و ناتوانیهای فدراسیون در حوزه بازاریابی جبران شود، با تدوین برنامه استراتژیک در موقعیت جدید، به مسیر رشد و توسعه خود ادامه دهد.

کلیدواژه‌ها