تاثیرهشت هفته تمرینات مقاومتی(دایره ای،استقامتی)برسطح فشارخون وهورمون آندوتلین1درمردان غیرفعال

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی -دانشگاه پیام نور-شهر اراک-ایران

2 تربیت بدنی-دانشگاه ازاد -قزوین-ایران

3 تربیت بدنی-اداره ورزش وجوانان-اراک-ایران

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه تاثیرهشت هفته تمرین مقاومتی(دایره ای،استقامتی) برسطح فشارخون وهورمون آندوتلین 1درمردان غیرفعال بود.
این تحقیق از نوع نیمه تجربی ست و از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را مردان غیر فعال شهرستان اراک با دامنه سنی 40-50 سال با شاخص توده بدنی(BMI) بین 25-30 که درطول سه ماهه گذشته هیچگونه فعالیت بدنی منظمی نداشته اند ،تشکیل میدهند و نمونه آماری این پژوهش نیز شامل 45 نفر از این جامعه آماری می باشد که به صورت منظم به مدت هشت هفته و در هر هفته سه بار در جلسات تمرینی طراحی شده توسط محقق شرکت کردند و برنامه تمرینی مقاومتی روش دایره‌ای واستقامتی انجام دادند.
نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر نقش موثر تمرینات مقاومتی بر کنترل و کاهش فشار خون مردان میانسال می باشد به طوری که هشت هفته تمرین مقاومتی به روش دایره ای(002/0p≥ )واستقامتی(0001/0p≥ ) موفق به کاهش معنادار فشار خون سیستولیک نسبت به زمان قبل از تمرین شدند.همچنین اثر روش تمرین مقاومتی دایره ای(001/0p≥ )واستقامتی(004/0p≥) بر سطح آندوتلین1 پلاسما به عنوان مهمترین تنگ کننده عروقی از نظر آماری معنادار بودند. اماتمرینات مقاومتی دایره ای واستقامتی برسطح فشارخون دیاستولیک درمقایسه با زمان قبل تمرین درگروه‌های تمرینی مقدارکمی کاهش داشت ولی این کاهش ازنظرآماری معنا دارنبود)082/0P≥)،(056/0p≥ ).
درنتیجه گیری کلی میتوان به این نکته اشاره کرد که تمرینات مقاومتی(دایره ای،استقامتی) به دلیل ماهیت تمرینی وشدت تمرین میتواند جایگزین مناسبی برای تمرینات هوازی باشدودرکاهش فشارخون وغلظت آندوتلین 1روشهای تمرینی فوق موفق بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها