امکان‌سنجی برگزاری مسابقات چوگان در تنگ چوگان کازرون و اثرات پیش بینی شده آن بر جامعه میزبان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، گروه عمران، کازرون، ایران

3 دانشگاه علامه، تهران، ایران

4 دانشگاه علامه

چکیده

باتوجه به زمینه‌های تاریخی بیشابور و برخی شواهد عینی، احتمال قوی این است که بازی چوگان در دوره ساسانی در شهر تاریخی بیشابور و در ادوار مختلف در محل تنگ چوگان رواج داشته است. در این تحقیق سعی شده است که امکان‌ برگزاری مسابقات چوگان در تنگ چوگان کازرون بررسی و اثرات احتمالی آن بر جوامع میزبان مورد سنجش قرار بگیرد.
نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است و هدف آن کاربردی می‌باشد. روش این تحقیق اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه از نظر اساتید و صاحبنظران استفاده شده است. جهت تعیین پایایی پرسشنامه، بین 37نفر از آزمودنی توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 81/0 بدست آمد. 202نفر نمونه‌ی آماری به‌صورت هدفمند انتخاب گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS24 و Amos24 و با استفاده از آزمون T تک نمونه‌ای، تحلیل عاملی تاییدی(CFA) و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بررسی شاخص‌های به‌ترتیب نشان داد، گویه «افزایش فروش کالا» در مولفه اقتصادی، «تعامل و مدارا و در نتیجه احترام به حقوق شهروندی» در مولفه اجتماعی، «تقویت نماد‌ها و اسطوره‌ها» در مولف فرهنگی و «توسعه زیرساخت‌های ورزشی» در مولفه ورزشی به عنوان مهم‌ترین گویه‌ها از دید پاسخ‌دهندگان بودند. همچنین نتایج فریدمن نشان داد که مولفه فرهنگی با میانگین 2.83 دارای بیشترین اثر در بین مولفه‌هاست.
براساس یافته‌های این تحقیق، شهر کازرون در برگزاری مسابقات چوگان زمینه‌های مناسبی دارد. برگزاری مسابقات چوگان در همه ابعاد مورد بررسی، دارای اثرات مثبت و معناداری است.

کلیدواژه‌ها