پیش‌بینی آوای سازمانی بر اساس رفتار سیاسی و حمایت سازمانی ادراک شده از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های منطقه 3 کشور

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق پیش‌بینیآوای سازمانی بر اساس رفتار سیاسی و حمایت سازمانی ادارک شده بود.این پژوهش از نوع پیمایشی، توصیفی - همبستگی است که به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعه موردنظر پژوهش حاضر، تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های منطقه 3 کشور می‌باشند. از تعداد کارکنان این ادارات که درمجموع 1236 نفر می‌باشد با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده 297 نفر به‌عنواننمونه انتخاب شدند.ابزاراندازه‌گیری پژوهش شامل پرسش‌نامه استاندارد آوای سازمانی (هامس، 2012)، پرسش‌نامه رفتار سیاسی (کاسمار و کارلسن، 1997)و پرسش‌نامه حمایت سازمانی (ایزنبرگر و هم کاران، 1990)می‌باشد.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون و به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای رفتار سیاسی و حمایت سازمانی ادراک شده پیش‌بین مناسبی برای آوای سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان هستند (p

کلیدواژه‌ها