ارائه مدل اثر اهرم‌سازی برند، شهرت برند بر استفاده مجدد مشتری و ارتقاء جایگاه استراتژیک باشگاه‌های ورزشی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل اثر اهرم‌سازی برند در شهرت برند و استفاده مجدد مشتری و ارتقاء جایگاه استراتژیک باشگاه‌های ورزشی انجام گردید. روش این پژوهش توصیفی بصورت علی بود که به روش پیمایشی انجام شد. با توجه نامشخص بودن جامعه آماری سقف نمونه آماری برای پژوهش های کمی 384 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری این تحقیق، تصادفی طبقه‌ای نواحی شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد بود. این پرسشنامه ها که براساس اهداف تحقیق تنظیم گردید؛ در بخش های پرسشنامه های اهرم سازی برند، شهرت برند، استفاده مجدد مشتری و ارتقاء جایگاه استراتژیک برند بود. پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سؤالات؛ از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه‌های اهرم سازی برند 75/0، شهرت برند 79/0، استفاده مجدد مشتریان 94/0 و ارتقاء جایگاه استراتژیک برند 75/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌های این تحقیق از آزمون‌ معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مقدار برآورد تاثیر اهرم‌سازی برند بر شهرت برند، استفاده مجدد مشتریان و ارتقاء جایگاه استراتژیک برند باشگاه‌های خصوصی به ترتیب34/0، 17/0 و 91/0 بود. مقدار برآورد تاثیر شهرت برند بر استفاده مجدد و ارتقاء جایگاه استراتژیک مشتریان باشگاه‌های خصوصی به ترتیب00/1 و 43/0 بود.
از این رو می توان اذعان نمود بهتر است مدیران باشگاه ها با توجه به توانمندی های باشگاه های خود در جای‌دهی و ارتقاء برند خود یک ارزش ویژه خاص را معرفی نمایند.

کلیدواژه‌ها