نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، گروه علوم ورزشی

چکیده

دف پژوهش تدوین مضامین راهبردی فوتبال ایران با رویکرد آمایش سرزمینی بود. جامعة آماری پژوهش، صاحب نظران فوتبال ایران بودند. در مجموع 70 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ترکیبی از روشهای کیفی پرسشنامة باز و مصاحبه و روش های کمی ضریب دهی و رتبه دهی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شد. ابزار پژوهش، چک لیست محقق ساخته بود که در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد که قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فوتبال فهرست کنند، ضمن اینکه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ارائة مدل به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و بخشی از اطلاعات به دست آمده در محیط نرم افزار Arc – GIS تحلیل و بررسی شد. نتیجه کلی مطالعات آمایش فوتبال نشان داد، توزیع غیرمتوازنی از اماکن و فضاهای فوتبالی در پهنه ایران وجود دارد، ضمن اینکه با توجه به ماتریس موقعیت و اقدام راهبردی رویکرد استراتژی های فوتبال ایران رقابتی بدست آمد. جهت متوازن ساختن توزیع منابع در پهنه کشور به نظر می رسد ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی برای برقراری توازن در فاکتورهای آمایشی ورزش فوتبال ایران، هم افزایی هر چه بهتر فعالیتهای ورزشی سازمانها و ارگانهای دولتی، غیردولتی و بخش خصوص و در نهایت برای موفقیت هر چه بیشتر فوتبال ایران تمرکز نمود.

کلیدواژه‌ها