نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا . دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار دانشگاه آزاد واحد ساوه

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر نگاشت تفکر استراتژیک بر پرستیژ سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای سیاسی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند (950 N=). حجم نمونه تعداد 330 نفر با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده . برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه رفتارهای سیاسی سازمانی کاسمار و کارلسن (1997)، پرسشنامه پرستیژ سازمانی سرمد و همکاران(1390) و پرسشنامه تفکر استراتژیک بشیربنائم(1390) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها به تایید10 نفر از متخصصین قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه‌های رفتارهای سیاسی سازمانی (87/0a=)، پرستیژ سازمانی (77/0a=) و تفکر استراتژیک (86/0a=) گزارش شد. به منظور انجام محاسبات از نسخه 25 نرم‌افزار SPSS و نسخه 23 نرم‌افزار Amos استفاده گردید. نتایج نشان داد که متغیر رفتارهای سیاسی سازمانی در رابطه بین ابعاد تفکر استراتژیک بر پرستیژ سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان نقش واسطه‌ای ندارد و می‌توان گفت که تفکر استراتژیک به صورت کاملا مستقیم بر پرستیژ سازمانی تاثیرگذار است و رفتار سیاسی نمی‌تواند نقش میانجی را ایفا کند. می‌توان از نتایج به دست آمده این گونه نتیجه گرفت که که اگر در سازمانی رفتار‌های سیاسی وجود نداشته باشد سازمان می‌تواند از نیروها و سرمایه-های که دارد استفاده کند و منجر به اثر بخشی و بهره‌وری در سازمان شود و پرستیژ سازمانی خود را ارتقا دهد و موجب خوشنامی در بین سایر سازمان-ها شود.

کلیدواژه‌ها