رابطه ی آنومی، ترومای سازمانی و تعهد حرفه ای در اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر رابطه ی آنومی، ترومای سازمانی و تعهد حرفه ای در اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضاء هیئت‌علمی و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان به تعداد 270 نفر بودند که به صورت تمام شمار مورد بررسی و سوال قرار گرفتند،پس از جمع آوری پرسشنامه تعداد 262 مورد از آنها قابل استفاده تشخیص داده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ استاندارد ترومای سازمانی کلیوند و سرلک (1394)، پرسشنامه آنومی سازمانی رفیع پور (1378) و وی وان (2015) و پرسشنامه استاندارد تعهد حرفه‌ای میر و آلن (1993) استفاده گردید. روایی محتوی آنها به تأیید 10 تن از اساتید حوزه مدیریت ورزش رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت همچنین پایایی با ضریب آلفای کرونباخ برای ترومای سازمانی (92/0)، آنومی سازمانی (88/0) و تعهد حرفه‌ای (73/0) محاسبه شد. نتایج نشان داد، ترومای سازمانی با تعهد حرفه ای اعضاء هیئت علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان،رابطه معناداری دارد. لذا فراهم ساختن جوی آرام در محیط کار و از بین بردن عوامل ایجاد کننده آشوب و ضربات روحی باعث تعهد بالاتر کارکنان می گردد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنا دار بین آنومی سازمانی و تعهد حرفه ای در گروه مورد مطالعه بود. شناسایی عوامل ایجاد کننده بی هنجاری در سازمان و ارائه راهکارهای مناسب برای حذف علل بروز آنومی، می تواند از بروز بسیاری از عوامل مخرب ، پیشگیری نماید.

کلیدواژه‌ها