تأثیر تمرین ورزش پیلاتس در حین کار بر عملکرد و غیبت کاری کارکنان زن شهرستان ارومیه و ارائه مدل برنامه فعالیت بدنی در محل کار

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشکده علوم انسانی واحد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی همدان

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین ورزش پیلاتس در حین کار بر عملکرد و غیبت کاری کارکنان زن شرکت توزیع نیروی برق شهرستان ارومیه و ارائه مدل برنامه فعالیت بدنی در محل کار می‎باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه‎ی نیمه‎تجربی با طرح پیش‎آزمون- پس‎آزمون با گروه کنترل و تجربی می‏باشد. جامعه آماری شامل تمام کارکنان زن شرکت توزیع نیروی برق شهرستان ارومیه می‎باشد. نمونه پژوهش حاضر از طریق روش غیر تصادفی هدفمند به تعداد 40 نفر به دست آمد. افرادی که تمایل به شرکت در تمرینات پیلاتس داشته اند به تعداد 20 نفر در گروه تجربی و گروهی که در تمرینات شرکت نکردند به تعداد 20 نفر در گروه کنترل، قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 8 هفته هر هفته 3 جلسه به مدت 30 دقیقه در تمرینات ورزشی پیلاتس در باشگاه شرکت توزیع نیروی برق، شرکت کردند در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله‎ای دریافت نکردند. داده‎ها در طی دو مرحله (پیش‎آزمون – پس‎آزمون) با تکمیل پرسشنامه عملکرد کاری پاترسون و پرسشنامه محقق ساخته غیبت کاری جمع‎آوری شدند. داده‎ها با استفاده از آزمون‎ آماری کوواریانس تک متغیره (ANCOVA) تجزیه و تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل یافته‌ها حاکی از آن بود که، در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل، عملکرد کاری افزایش و غیبت‎کاری کاهش پیدا کرده است. طبق یافته‌های پژوهش می‎توان نتیجه گرفت تمرین ورزش پیلاتس در حین کار بر عملکرد کاری و غیبت کاری، کارکنان زن شرکت توزیع نیرون برق شهرستان ارومیه تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها