نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف از انجام تحقیق بررسی رابطه کیفیت خدمات گردشگری با نیات رفتاری گردشگران ورزشی بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه آماری شامل 384 نفر از گردشگرانی بودند که در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز حضور داشتند. از پرسشنامه های کیفیت خدمات گردشگری ورزشی شانک (2006) و نیات رفتاری زیتمل و بیتنر (2003) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای کیفیت خدمات گردشگری، نیات رفتاری به ترتیب 88/0 و 85/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نیز از معیارهای مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار) و جهت بررسی فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه بین متغیرها و جهت بررسی پیش بینی متغیر ملاک از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت خدمات گردشگری با نیات رفتاری گردشگران ورزشی رابطه وجود دارد. در نتیجه می توان عنوان کرد کیفیت خدمات گردشگری بر نیات رفتاری گردشگران ورزشی تاثیرگذار می یاشد و باید به آن توجه نمود.

کلیدواژه‌ها