تأثیر چابکی سازمانی بر اثر بخشی هیات های کشتی کشور

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس.عضو هیات علمی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

چکیده

چکیده
هیات های کشتی نقش بسزایی در رسیدن به اهداف این فدراسیون دارد؛ جایی که تمامی تدابیر ورزش کشتی کشور در آن جا پایه ریزی می گردد. هدف از اجرای پژوهش بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر اثر بخشی هیات های کشتی ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد . جامعه آماری در این پژوهش تمامی کارکنان هیات های کشتی ایران در سال 1396،به تعداد 165 نفر بود. با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری نمونه های تحقیق به صورت کل شمار انتخاب شدند که از تعداد 165 پرسشنامه توزیع شده تعداد 140 پرسشنامه قابل بررسی عودت داده شد. بنابراین تعداد نمونه های آماری 140 نفر می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانک (1999) و پرسشنامه اثربخشی سازمانی هسو (2002) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و معادله ساختاری استفاده شد . نتایج حاکی از آن است که چابکی سازمانی بر اثر بخشی کارکنان هیات های کشتی ایران تأثیر معناداری دارد. از طریق مولفه های جابکی می نوان اثربخشی را پیش بینی نمود. با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که هر چقدر چابکی سازمانی افزایش یابد اثربخشی هیات های کشتی نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها