طراحی مدل عوامل بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کشور

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استاد/دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 دانشگاه آزاد کرج

چکیده

بررسی پیشینه نشان می دهدکه تا کنون مدل های محدود و متفاوتی برای تبیین بهره وری پژوهشی از جمله بررسی کیفیت و اندازه گیری بهره وری پژوهشی مراکز آموزش عالی ارائه شده است. هدف این تحقیق را طراحی مدلی جهت شناسایی عوامل موثر بر بهره وری پژوهشی تشکیل داد. جامعه آماری تحقیق اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور در سال 96-95 بودند (831 نفر). در مرحله اول 150 نفر و در مرحله نهایی 300 نفر به روش خوشه ای مرحله ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در مرحله کیفی بر اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق و کسب نظرات خبرگان مدل پیشنهادی تحقیق طراحی شد. در بخش کمی محاسبه شاخص های برازش با استفاده از نرم افزار آموس نسخه 23 نشان داد که مدل پیشنهادی تحقیق در نمونه اصلی برازندگی کامل با مدل مبنا دارد. در نهایت مدل نهایی سه عامل اصلی (دانش پژوهی، تحقیق و موسسه ای) و 9 زیر عامل را تاثیر گذار بر بهره وری پژوهشی معرفی کرد. لذا بر اساس یافته های تحقیق می توان چنین پیشنهاد کرد که مدیران و مسئولین دانشگاه ها علی الخصوص دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در برنامه ریزی ها برای بهبود و افزایش بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی خود، این سه عامل تاثیر گذار را ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها