نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی، مبحث تامین مالی می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش کیو (ترکیبی از دو روش کیفی و کمی) موانع تامین مالی باشگاه‌های فوتبال ساحلی ایران شناسایی شدند. پس از بررسی ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه با 25 نفر از نخبگان دانشگاهی، مدیران ورزشی، مربیان، داوران و ورزشکاران باشگاه‌های فوتبال ساحلی، مدیران و کارشناسان بنگاه‌های اقتصادی، 30 مانع برای باشگاه‌های فوتبال ساحلی شناسایی شد. این موانع توسط 25 نفر از مشارکت‌کنندگان شامل نخبگان دانشگاهی، مدیران ورزشی، مربیان، داوران و ورزشکاران باشگاه‌های فوتبال ساحلی، مدیران و کارشناسان بنگاه‌های اقتصادی رتبه‌بندی شدند. در پایان با استفاده از تحلیل عاملی کیو، دیدگاه‌های مختلف (الگوهای ذهنی) مشارکت‌کنندگان نسبت به موانع تامین مالی شناسایی‌شده و بر این اساس پنج الگوی ذهنی که در مجموع 90 درصد از واریانس کل را تبیین می‌نمودند، شناسایی شد. الگوهای ذهنی پاسخ‌دهندگان به ترتیب، نبود حق پخش تلویزیونی، خلاء و ابهامات قانونی جذب اسپانسر در باشگاه‌های فوتبال ساحلی، مالکیت دولتی اکثر شرکت‌های تجاری در نتیجه فقدان ساختار رقابتی در بسیاری از صنایع کشور، عدم تناسب و هماهنگی برنامه‌های خصوصی‌سازی با قوانین کار و بیمه و تأمین عمده منابع مالی باشگاه‌های حرفه‌ای توسط نهادهای دولتی به دلیل نوع مالکیت باشگاه‌های فوتبال ساحلی به عنوان مهم‌ترین موانع تامین مالی باشگاه‌های فوتبال ساحلی ایران شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها