ارائه مدل اثر اعتماد متقابل، موفقیت نیابتی و هویت فردی - تیمی بر وفاداری هواداران سپاهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مهم اعتماد، موفقیت نیابتی و هویت در ایجاد و حفظ وفاداری هواداران فوتبال بود.
روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا به نوعی پیمایشی با رویکرد همبستگی است. به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری سقف نمونه آماری 384 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه وو (2012) بود. روایی پرسشنامه با نظر متخصصان مدیریت تایید و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ (91/0) محاسبه گردید. اطلاعات بوسیله نرم افزار های SPSS و ایموس از طریق آزمونهای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.
با توجه به خروجی تحلیل ساختاری مشخص شد که مدل پژوهش از برازش مناسب با توجه به شاخص‌های برازش مختلف برخورداراست AGFL=0/892, GFL=0/928 RMSE=0/027 . نتایج نشان داد که شناخت تیم (در سطح هوادارـ تیم) عامل اصلی برای وفاداری هوادار است. با این حال شناخت بازیکن تاثیر غیرمستقیمی دارد. بنابراین به باشگاه های ورزشی توصیه می شود به جای اینکه روی استراتژی های کوتاه مدت مانند جذب بازیکنان ستاره متمرکز شوند، بخش قابل توجهی از منابع خود را در فعالیتهایی که تاثیرات طولانی مدت ایجاد می کند، مانند اعتماد و شناخت تیمی سرمایه گذاری کنند.

کلیدواژه‌ها